Torpaqların aqrokimyəvi analizlərinin aparılması və tövsiyələrin verilməsi

Məzmunu
Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların aqrokimyəvi analizlərinin aparılması və analizin nəticələrinə dair arayışların verilməsi ilə bağlı lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi


Xidmətin həyata keçirilmə formaları
 Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə (bundan sonra-DAİM) gəlməklə kağız daşıyıcıda müraciət edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi;
Agentliyin Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin yerli qurumlarına telefonla və ya elektron qaydada müraciət edilməsi və nəticənin kağız daşıyıcıda və ya elektron qaydada əldə edilməsi


Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması
Aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:
     - Ərizə
Fiziki şəxslər üçün:
     - Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə).
Hüquqi şəxslər üçün (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə):
     - Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti və vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin (VÖEN) surəti (EKTİS-də qeydiyyatda deyilsə);
     - Hüquqi şəxsin nümayəndəsinə verilmiş etibarnamə.

Xidmətin adı

Ölçü vahidi

Tariflər(manat)

 

Torpaq nümunələrinin analizi

 

 

 

1.Torpağın məhsuldarlıq göstəricilərinin təyini

 

 

1.1.

Torpaq nümunələrinin götürülməsi

1 nümunə

8,0

1.2.

Strukturu

1 nümunə

4,0

1.3.

pH (torpaq ekstratında)

1 nümunə

2,0

1.4.

Əhəng (karbonatlıq)

1 nümunə

5,0

1.5.

Duzluluq

1 nümunə

5,0

1.6.

Üzvi maddə (humus)

1 nümunə

7,0

1.7.

Nitrat azotu (NO3)

1 nümunə

8,0

1.8.

Ammonium azotu (NH4)

1 nümunə

8,0

1.9.

Ümumi azot

1 nümunə

8,0

1.10.

Mütəhərrik fosfor (P2O5)

1 nümunə

6,0

1.11.

Mütəhərrik kalium (K2O)

1 nümunə

7,0

1.12.

Mütəhərrik natrium (Na2O)

1 nümunə

7,0

1.13.

Mütəhərrik kalsium (Ca)

1 nümunə

8,0

1.14.

Mütəhərrik maqnezium (Mg)

1 nümunə

8,0

1.15.

Mənimsənilə bilən bor (B)

1 nümunə

10,0

1.16.

Mənimsənilə bilən mikroelementlər (Fe, Cu, Zn, Mn) 

1 nümunə

10,0

1.17.

Torpaq analizi – Paket 1.(struktura, duzluluq (EC), pH, əhəng, fosfor, kalium və üzvi maddə)

1 nümunə

25,0

1.18.

Torpaq analizi – Paket 2.(struktura, duzluluq, pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, kalsium, natrium, maqnezium və üzvi maddə)

1 nümunə

35,0

1.19.

Torpaq analizi – Paket 3.struktura, duzluluq (EC), pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, natrium, üzvi maddə, mikroelementlər (Fe, Cu, Zn, Mn)  

1 nümunə

45,0

1.20.

Torpaq analizi – Paket 4.Struktura, duzluluq (anion və kationlar), pH, əhəng, üzvi maddə, azot, fosfor, kalium, natrium, kalsium, maqnezium, mikroelementlər (Fe, Cu, Zn, Mn) 

1 nümunə

65,0

 

2.Torpağın fiziki göstəricilərinin təyini

 

 

2.1.

Tarla tutumu

1 nümunə

5,0